Redakcija:

ŽURNALO "NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI" REDAKCIJA
Nerijus ŠEPETYS (vyriausiasis redaktorius)
Mikas VAICEKAUSKAS (atsakomasis redaktorius)
Tomas VAISETA (redaktorius)
Violeta BOSKAITĖ (dizainerė)
Dainė GALINIENĖ (maketuotoja)
Rūta CHLOMAUSKAITĖ (ikonografė)
REDAKCINĖ KOLEGIJA
Mantas ADOMĖNAS
Guoda AZGURIDIENĖ
Alfredas BUMBLAUSKAS
Antanas GAILIUS
Kęstutis GIRNIUS
Giedrė JANKEVIČIŪTĖ (pirm.)
Petras KIMBRYS
Paulius SUBAČIUS
Arūnas STREIKUS
Irena VAIŠVILAITĖ
Lionginas VIRBALAS SJ
BENDRADARBIAI
Ieva ASTROMSKAITĖ, Vilius BARTNINKAS,
Tomas DAUGIRDAS, Marija DRĖMAITĖ,
Bernardas GAILIUS, Liudas JOVAIŠA,
Mingailė JURKUTĖ, Monika KARENIAUSKAITĖ,
Katarzyna KORZENIEWSKA, Vladas LIEPUONIUS,
Jonas MALINAUSKAS, Živilė NEDZINSKAITĖ,
Mindaugas PAKNYS, Juozapas PAŠKAUSKAS,
Laurynas PELURITIS, Eligijus RAILA,
Kęstutis SKRUPSKELIS, Gražina SVIDERSKYTĖ,
Kęstutis ŠAPOKA, Aurimas ŠVEDAS,
Giedrius TAMAŠEVIČIUS,
Dalia ZABIELAITĖ, Manfredas ŽVIRGŽDAS
ŽURNALO "KNYGŲ AIDAI" REDAKCIJA
Mikas VAICEKAUSKAS
(vyriausiasis redaktorius)
Nerijus ŠEPETYS
(redaktorius)
Violeta BOSKAITĖ
(dizainerė)
Maketo dailininkas
Violeta BOSKAITĖ