2012
Nr. 7

TURINYS:

Parsisiųsti leidinį PDF formatu
Laiškas redaktoriui
Laiškas redaktoriui
Dienoraštis
Dienos, artėjančios link švento Jokūbo
Įžvalgos
Ar pilietinis tautiškumas doroviškai pranašesnis?
Istoriografija
Perkūno šventykla Vilniuje: Senų mitų ir naujų mokslinių tyrimų nedermė
Literatūra
Literatūros kritika šiuolaikinėje Lietuvoje: institucijos refleksija
Akademybė
Rinkėjo kvailumas, politiko gudrybė...
Politika
Vieno (ne)sugrįžimo istorija: Fragmentai
Kultūros istorija
Skausmingos skyrybos: litwiny - lenkai ir lietuviai
Istorija
"Dingę" Lituanicos katastrofos tyrimo Akto priedai
Nustebimai
Kodėl aš nepavydžiu lietuvių kalbos mokytojams
TV narvelis
"Įdomios prekės"
Apžvalga
Petras Skarga SJ: konferencija 400-osioms mirties metinėms
Apžvalga
Pasaulinė Vatikano II Susirinkimo archyvų paieška ir inventorinimas
Apžvalga
Lietuvos respublikos seimo rinkimai 2012, arba Rinkiminių kampanijų atvaizdai
Apžvalga
Trakinių partizanai: Apie valstybingumo atmintį
Apžvalga
Šešios dienos, šeši filmai: Toronto kino festivalis 2012
Apžvalga
Antikantiški pamąstymai. Odė anarchijai
Apžvalga
Knygų mugė

Žurnalo rengimą ir leidimą iš dalies remia:

Remia rubrikas Laiškas redaktoriui, Dienoraštis, Įžvalgos, Istoriografija, Literatūra, Akademybė, Politika, Kultūros istorija, Istorija, Nustebimai, TV narvelis, Knygų mugė ir Irenos Vaišvilaitės, Vaivos Bylaitytės, Mingailės Jurkutės, Santos Lingevičiūtės, Egidijaus Vareikio tekstus.
LIETUVOS MOKSLO TARYBA remia Živilės Nedzinskaitės PUBLIKACIJĄ
Projektas „Lituanistikos sklaida žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai““, finan­suojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacio­nalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
Sutarties numeris Nr. LIT-6-18
Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, finan­suojamas Europos socialinių fondų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005